Redakcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Redaktor:
mgr Agnieszka Wojtaszewska
e-mail: agwoj@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 06
Administrator systemu:
inż. Artur Sychowicz
e-mail: rs@ciop.pl
tel: (0 22) 623 46 25
 
Rejestr Zmian
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Instrukcja
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Dostęp do informacji zawartych na stronach Biuletynu odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów menu, które są elementem stałym dostępnym z każdego poziomu. Klikając w jeden z aktywnych elementów menu „Wybierz rozdział” użytkownik przechodzi do poszczególnych stron przypisanych do wskazanego elementu menu.

 
0
0
4
2
4
6
6
1
Status prawny

Status Prawny:
instytut badawczy

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy nadzorowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie, 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 jest instytutem badawczym posiadający status państwowego instytutu badawczego, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033480, w którym są przechowywane jego akta, REGON 000018046, NIP 525-000-82-70.


Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw pracy.

 

Instytutu działa na podstawie następujących aktów prawnych:

    • Ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (Dz.U. 1950 nr 17 poz. 139);
    • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1606);
    • Statut zatwierdzony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej;
    • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 498 z późn. zm.);

Statut Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego


Nr wersji: 15 | Data zmiany: 2024-01-08 13:15 | Autor: Andrzej Biernacki